Laatste nieuws

Knaagdierenbestrijding

 

rat

Agrarïers die rodenticiden toepassen op hun eigen bedrijf waren voorheen vrijgesteld van het hebben van een licentie. Vanaf 1 juli 2015 is het verplicht om in het bezit te zijn van een KBA licentie. Terwijl agrarïers werden opgeleid voor het mogen toepassen van rodenticiden, voerde het CTGB een herbeoordeling uit van alle rodenticiden.

Bij deze beoordeling werd een onacceptabel risico vastgesteld voor het gebruik van rodenticiden rondom gebouwen (doorvergiftiging). Om die risico’s zoveel mogelijk te beperken werden extra opleidingseisen gesteld aan het kunnen en mogen toepassen van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. 

Toepassing binnen de muren van een gebouw

Voor het gebruik van rodenticiden binnen de muren van een gebouw is vanaf 1 juli 2015 een KBA licentie voldoende. Dit is te zien aan een aparte vermelding op uw licentie pas. Deze KBA licentie is in de plaats gekomen van de voormalige vrijstelling voor agrarïers.

Toepassing om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor het gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen is aanvullende kennis nodig. Deze kennis wordt niet gedekt door de huidige KBA licentie. Uiteindelijk dient iedereen die vanaf 2017 rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden in wil zetten daarvoor opgeleid en gecertificeerd te zijn. Op alle etiketten staat momenteel onderstaande tekst:

- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn   vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Drukregistratie op spuitmachines uitgesteld

De verplichting tot het hebben van een Drukregistratievoorziening vanaf 1-1-2019 vermeld in het Activiteitenbesluit is voor 1 jaar uitgesteld.

 

In het Hoofdlijnenaccoord Gewasbescherming Open Teelten is 2019 genoemd als jaar van uitproberen. In het HOGT is opgenomen welke machines een drukregistratievoorziening (DRV) moeten hebben. Op dit moment geldt het voor spuiten zonder aanvullende driftreducerende techniek die gebruik maken van doppen die bij een spuitdruk tussen de 2 en 3 bar driftreducerend zijn en ook alle spuiten met lucht/vloeistof mengdoppen. Als alternatief voor een DRV kunnen mensen kiezen voor een dubbele teeltvrije zone, dit is voor bijvoorbeeld aardappelen 1.5 m en wordt dan 3 m.

 

Binnenkort zal op de site van Helpdesk water de nieuwe DRT- en DRD-lijst verschijnen, zodra dit het geval is kunt u deze ook vinden op onze site

 

Onkruidgevoeligheidstabel

In deze tabel is van enkele stoffen de gevoeligheid van een hele reeks onkruiden aangegeven. Daar niet van alle stoffen alles bekend is zijn er links en rechts nog enkele lege vakken. Mochten er mensen zijn die daar een antwoord op hebben kunnen ze via de contact pagina dit kenbaar maken. De tabel is te vinden onder Downloads of door hier te klikken.

Keuring verplicht voor alle toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen

De spuitkeuring kennen we in Nederland ruim 25 jaar. Iedere 3 jaar dienen veldspuiten en boomgaardspuiten ter keuring worden aangeboden. Binnen Europa is afgesproken dat iedere lidstaat voor 2016 een keuringsstelsel opzet voor spuitapparatuur. Dit is vastgelegd in de richtlijn Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsapparatuur. Tot zover niets nieuws. Wat wel nieuw is dat de keuringsverplichting is uitgebreid naar alle professioneel gebruikte apparatuur voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.
alt
Apparatuur waarvoor de verplichte keuring nieuw is dient voor eind 2016 minimaal eenmaal gekeurd te zijn. De verplichting geldt  ook voor apparatuur gebruikt in glastuinbouw en sectoren buiten de land- en tuinbouw (dus ook gemeenten en golfbanen).
 
Apparatuur waarvoor nu ook een verplichte 3-jaarlijkse keuring geldt:
• Alle typen motorvatspuiten voor zowel buiten- als binnentoepassing
• Grondontsmettingsapparatuur;
• Rijen- of strokenspuiten (incl. op zaai- of pootmachines gebouwde apparatuur) met een werkbreedte groter dan 3 meter;
• Doseerapparatuur waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden meegegeven aan gietwater;
• Laagvolume spuitapparatuur (Pulsfog en LVM). Hiervoor geldt echter een afwijkende keuringsfrequentie van eens in de 6 jaar. Laagvolume apparatuur waarbij de nozzle het belangrijkste onderdeel is dat aan slijtage onderhevig is, is vrijgesteld van de keuringsplicht mits de nozzle niet ouder is dan 3 jaar.
 
Vrijgesteld van de keuringsplicht zijn:
 
• Handgedragen apparatuur;
• Zwavelverdampers;
• Zaaizaadbehandelingsapparatuur;
• Granulaat strooiers en poederapparatuur;
• Onkruidstrijkers;
• Dompelapparatuur;
• Staminjectie-apparatuur en smartfresh toepassingen.
 
Overgangsregeling
Om een soepele introductie van de keuringen voor apparatuur waarvoor de keuring eerder niet verplicht was te waarborgen geldt de volgende regeling:
- Apparatuur ouder dan bouwjaar 1996 of onbekend bouwjaar moet voor 31 december 2014 gekeurd zijn.
- Apparatuur van bouwjaar 1996 t/m 2000 moet voor 31 december 2015 gekeurd zijn.
- Apparatuur van bouwjaar 2001 t/m 25 november 2013 moet voor 26 november 2016 gekeurd zijn.
- Nieuwere apparatuur (vanaf factuurdatum 26 november 2013) moet binnen 3 jaar na factuurdatum zijn gekeurd.
 
Keuring via SKL
De keuring wordt uitgevoerd door bedrijven die hiervoor erkend zijn door de Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL).  Een overzicht van alle SKL erkende keuringstations voor de verschillende typen spuitmachines is te vinden op www.sklkeuring.nl. Goed onderhouden en goed afgestelde spuitapparatuur is van belang voor een duurzame gewasbescherming waarbij gewasbeschermingsmiddelen effectief en efficiënt worden ingezet. Om de kwaliteit van de toepassingsapparatuur te garanderen is een periodieke keuring van de machines en installaties een belangrijk aspect.
 
 

Bron: Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw